هفدهمین همایش‌ سیاست‌های توسعه‌ی مسکن
در روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶، حسین عبده تبریزی در هفدهمین همایش‌ سیاست‌های توسعه‌ی مسکن در ایران در محل مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی شرکت کرد و سخنرانی با عنوان "سیاست‌های بهینه‌ی عرضه‌ی زمینارائه کرد. وی توضیح داد که سیاست‌گذاری در زمین شهری مجموعه .سیاست‌هایی است که در سه بعد مالکیت، ارزش و کاربری اتخاذ می‌شود 
چهارشنبه 17 آبان ماه 1396
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.