چهارشنبه 7 اسفند ماه 1398 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
نشریه دنیای اقتصاد در شماره ۲۶ بهمن‌ماه خود مقاله از دکتر حسین عبده تبریزی با عنوان «رمزگشایی از وضعیت غیرعادی بازار ملک سال ۹۸» به چاپ رسانده است.
روز یکشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، دکتر حسین عبده تبریزی در اجلاس سراسری سازندگان و طراحان تهران حضور یافت.
در روز ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، حسین عبده تبریزی در همایش سالیانة «هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوة پارس» شرکت کرد و سخنرانیی با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰ و تأثیرات آن بر صنایع موضوع فعالیت کاوة پارس،» ارائه کرد.
قراردادهای آتی در سطح محدودی در بازار سرمایه‌ی ایران رواج یافته است. در سال‌های اخیر، با راه‌اندازی بازار زعفران در بورس کالایی کشور، عرصه‌ی جدیدی برای استفاده از قراردادهای آتی فراهم آمد.
در نیم‌سال دوم آموزشی ۴-۱۳۹۳، هنوز درس "مباحث منتخب در مالی" را در دانشکده‌ی اقتصاد در مدیریت دانشگاه صنعتی شریف ارائه می‌کردم. برای نیم‌سال دوم تصمیم گرفتیم که جلسه‌ای در مورد "تامین مالی جمعی" به مطالب درس اضافه کنیم.
Print Send to Friends
شنبه 6 خرداد ماه 1396 | hits : 5616 | Code: 1427
اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار، رویکرد ارزش در معرض ریسک


 اين كتاب به اندازه‌گيري و مديريت ريسك بازار مي‌پردازد. مؤلفان با تكيه بر دانسته‌ها و تجربيات خود و با جستجوي مراجع و مآخذ مختلف، مطالب مفصلي را بـه منظور تشـريح موضوع يادشده گردآوري كرده‌اند. اين جستجو طيف وسيعي از متون فارسـي و انگليسـي و حتي پاياننامه‌هاي فارغ‌التحصيلان ايراني را شامل مي‌شود. آنچه در يازده فصل كتاب گرد آمده است، با توجه به نيازهاي خوانندة فارسي‌زبان است. هدف فقط دستيابي به مخاطبـان دانشجو و دانش‌پژوهان نبوده است؛ مطالب اين كتاب به گونه‌اي طرح‌ريزي شده كه مديران نيز مخاطب ما هستند؛ مديراني كه به‌طور دائمـي در كشـوري در حـال توسـعه دسـت بـه گريبان ريسك‌اند و نياز دارند كه ريسك فعاليت خود را به اطلاعات كمّي بدل كننـد و در پي كنترل و كاهش ريسك عمليات خود باشند. به‌ علت پيچيدگي مسألة كمّي‌سازي ريسك، كتاب حاضر شامل طيف وسيعي از روابـط و معادلات رياضي، توابع آماري، مدله‌اي اقتصادسنجي و نيز مـدل‌هاي مطـرح در زمينـة دانش اقتصاد و مالي است. يكي از اهداف خاص مؤلفان در تدوين ايـن كتـاب آماده‌سـازي دانشـجويان و دانش‌پژوهـان بـراي خوانـدن و درك مقـالات مجلـه‌هاي معتبـر داخلـي و بين‌المللي در رشته‌هاي مديريت مالي، اقتصاد و ساير رشته‌هاي مرتبط است. چنين مقالاتي عمدتاً شامل روابط و مدل‌هاي نسبتاً پيچيده است و درك مطالـب آنهـا بـدون فراگيـري پيش‌زمينه‌هاي لازم، طاقت‌فرسا به‌نظر مي‌رسد. كتاب حاضر با معرفي مـدل‌هاي متنـوع و رايج در زمينة ريسك‌هاي مالي و با پرداختن به فنون پيشرفتة آماري و استفادة گسـترده از روابط رياضي دانش‌پژوهان را براي درك جنبه‌هاي فنـي چنـين مقـالاتي مجهـز مي‌كنـد. همچنين اين كتاب با پرداختن به مسائل و موضوعات مختلف كمّي‌سازي ريسك مي‌توانـد ٨ اندازه‌گيري و مديريت ريسك بازار راهنماي خوبي براي طرح عناوين مقالات و پايان‌نامه‌هاي دانشجويان در رشته‌هاي مرتبط باشد. مؤلفان كتاب به مدد بهره‌گيري از تجارب و دانسته‌هاي خود در زمينة اندازه‌گيري انواع ريسك‌هاي مالي، ديدگاه جامع خود را در گوشه و كنار اين كتاب عرضه داشـته‌اند. مباحـث اين كتاب حتي‌الامكان بهگونه‌اي مطرح شده كه علاوه بر ريسك بازار به سـاير ريسـك‌ها نيز قابل تعميم است. مباني كمّي‌سازي و مديريت ريسك‌هاي اعتباري، نقدينگي، عملياتي و ... بر اساس ريسك بازار است و بنابراين، اين كتاب مي‌تواند به عنوان مرجعي عمومي براي مطالعة ريسك موردملاحظه قرار گيرد. بيشتر مباحث مطرح‌شده در اين كتاب به طرز گسترده‌اي تشريح شده و تا حـد تـوان از آوردن مطالـب مـبهم و غيرقابـل فهـم جلـوگيري شـده اسـت. دلايـل توسـعة مـدل‌ها، پيشفرض‌ها و شرايط استفاده از آنها، نحوة تخمـين پارامترهـا و مزايـا و محـدوديت‌هاي كاربرد مدل‌ها با دقت وصفناپذيري ارائه شـده اسـت. اغلـب مـدل‌هاي كمّـي همـراه بـا مثال‌هايي است كه نحوة استفاده از آنها را نشان مي‌دهد. همچنين، مؤلفان براي افـزايش قابليت درك مباحث يادشده، جداول و نمودارهاي متعددي ارايه كرده‌اند كه بسياري از آنها بر پاية داده‌هاي بورس اوراق بهادار تهران است. به رغم اينكه بخش عمدة مطالب كتاب نگاشتة مؤلفان اسـت، امـا حجـم اسـتفاده از متون انگليسي مرجع و انعكاس ترجمة آنها در كتـاب به قـدري بـوده اسـت كـه شايسـته دانستيم از عنوان «تأليف و ترجمه» استفاده كنيم. مسؤوليت ميثم رادپور عمدتاً متوجه نگاشتن بخش‌هاي كمّي كتاب بوده است. اوسـت كه مي‌بايد از صحت مطالب كمّي و فرمول‌ها اطمينان يافته باشد. مسؤوليت حسـين عبـده تبريزي بيشتر متوجه صحت مفاهيم، انتخاب معادل‌ها، رواني مطالب، پيوند و توالي مطالـب هر فصل و پيوستگي مباحث فصل‌هاي مختلف و نگارش جمع‌بندي‌ها بوده است. به رغـم اين تقسيم كار، بديهي است كه هر دو مؤلف در قبال صحت آنچه به روي كاغذ آمده، بـه اتفاق مسؤول‌اند. درخواست مؤلفان/مترجمان از خوانندگان نقد كتاب و اراية راهنمـايي بـه آنـان اسـت. عاجزانه تقاضا مي‌كنيم كه اشتباهات كتاب را به ما گوشزد بفرماييـد تـا اگـر بـه چاپ‌هـاي بعدي رسيد آن موارد را با ذكر نام شما اصلاح نماييم. در نهايت از تمام كساني كه ما را در تهية اين كتاب ياري داده‌اند، خصوصاً آقاي علـي رسـولي‌زاده‌اي، مهنـدس احسـان رفيعـي، مهنـدس حامـد لهراسـبي و آقايـان ابوالفضـل داوودآبادي، پدرام جهانگيري و امير اشقاب تشكر مي‌كنيم.

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :