شنبه 26 مرداد ماه 1398 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
در کشوری که هنوز بانک‌ها با بیست درصد سپرده می‌گیرند و با بیست و چهار درصد تسهیلات می‌دهند، خبر سپرده‌گذاری با نرخ سود منفی خود به قدر کافی غافلگیرکننده بود، که حالا بشنویم بانک دانمارکی یوسکی Jyske وام خرید مسکن ده‌ساله با سود منهای نیم درصد می‌دهد.
کتاب همایون کاتوزیان در مورد خلیل ملکی به ترجمه عبدالله کوثری توسط نشر مرکز در روزهای اخیر انتشار یافت. اولین اثری است که به طور خاص به شرح زندگی این شخصیت سیاسی معاصر می‌پردازد.
مطالعه اثر ارزنده سه‌جلدی استاد دکتر پرویز ناتل خانلری با عنوان "تاریخ زبان فارسی" (نشر نو، ۱۳۶۶) برای من عامی در عرصه پژوهش‌های زبان فارسی، بسیار جذاب بود. حاصل دو و نیم دهه کار عالمانه پژوهشی اطلاعات جالب و دست اولی به خواننده می‌دهد.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره ۳۲۴ (۵مردادماه ۱۳۹۸) خود، مصاحبه‌ای از دکتر حسین عبده تبریزی با عنوان "مخمصه پس‌انداز و مصرف" به چاپ رسانده است.
مصاحبه با حسین عبده تبریزی در مورد نقدینگی و سیاست‌های پولی
Print Send to Friends
شنبه 6 خرداد ماه 1396 | hits : 5081 | Code: 1427
اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار، رویکرد ارزش در معرض ریسک


 اين كتاب به اندازه‌گيري و مديريت ريسك بازار مي‌پردازد. مؤلفان با تكيه بر دانسته‌ها و تجربيات خود و با جستجوي مراجع و مآخذ مختلف، مطالب مفصلي را بـه منظور تشـريح موضوع يادشده گردآوري كرده‌اند. اين جستجو طيف وسيعي از متون فارسـي و انگليسـي و حتي پاياننامه‌هاي فارغ‌التحصيلان ايراني را شامل مي‌شود. آنچه در يازده فصل كتاب گرد آمده است، با توجه به نيازهاي خوانندة فارسي‌زبان است. هدف فقط دستيابي به مخاطبـان دانشجو و دانش‌پژوهان نبوده است؛ مطالب اين كتاب به گونه‌اي طرح‌ريزي شده كه مديران نيز مخاطب ما هستند؛ مديراني كه به‌طور دائمـي در كشـوري در حـال توسـعه دسـت بـه گريبان ريسك‌اند و نياز دارند كه ريسك فعاليت خود را به اطلاعات كمّي بدل كننـد و در پي كنترل و كاهش ريسك عمليات خود باشند. به‌ علت پيچيدگي مسألة كمّي‌سازي ريسك، كتاب حاضر شامل طيف وسيعي از روابـط و معادلات رياضي، توابع آماري، مدله‌اي اقتصادسنجي و نيز مـدل‌هاي مطـرح در زمينـة دانش اقتصاد و مالي است. يكي از اهداف خاص مؤلفان در تدوين ايـن كتـاب آماده‌سـازي دانشـجويان و دانش‌پژوهـان بـراي خوانـدن و درك مقـالات مجلـه‌هاي معتبـر داخلـي و بين‌المللي در رشته‌هاي مديريت مالي، اقتصاد و ساير رشته‌هاي مرتبط است. چنين مقالاتي عمدتاً شامل روابط و مدل‌هاي نسبتاً پيچيده است و درك مطالـب آنهـا بـدون فراگيـري پيش‌زمينه‌هاي لازم، طاقت‌فرسا به‌نظر مي‌رسد. كتاب حاضر با معرفي مـدل‌هاي متنـوع و رايج در زمينة ريسك‌هاي مالي و با پرداختن به فنون پيشرفتة آماري و استفادة گسـترده از روابط رياضي دانش‌پژوهان را براي درك جنبه‌هاي فنـي چنـين مقـالاتي مجهـز مي‌كنـد. همچنين اين كتاب با پرداختن به مسائل و موضوعات مختلف كمّي‌سازي ريسك مي‌توانـد ٨ اندازه‌گيري و مديريت ريسك بازار راهنماي خوبي براي طرح عناوين مقالات و پايان‌نامه‌هاي دانشجويان در رشته‌هاي مرتبط باشد. مؤلفان كتاب به مدد بهره‌گيري از تجارب و دانسته‌هاي خود در زمينة اندازه‌گيري انواع ريسك‌هاي مالي، ديدگاه جامع خود را در گوشه و كنار اين كتاب عرضه داشـته‌اند. مباحـث اين كتاب حتي‌الامكان بهگونه‌اي مطرح شده كه علاوه بر ريسك بازار به سـاير ريسـك‌ها نيز قابل تعميم است. مباني كمّي‌سازي و مديريت ريسك‌هاي اعتباري، نقدينگي، عملياتي و ... بر اساس ريسك بازار است و بنابراين، اين كتاب مي‌تواند به عنوان مرجعي عمومي براي مطالعة ريسك موردملاحظه قرار گيرد. بيشتر مباحث مطرح‌شده در اين كتاب به طرز گسترده‌اي تشريح شده و تا حـد تـوان از آوردن مطالـب مـبهم و غيرقابـل فهـم جلـوگيري شـده اسـت. دلايـل توسـعة مـدل‌ها، پيشفرض‌ها و شرايط استفاده از آنها، نحوة تخمـين پارامترهـا و مزايـا و محـدوديت‌هاي كاربرد مدل‌ها با دقت وصفناپذيري ارائه شـده اسـت. اغلـب مـدل‌هاي كمّـي همـراه بـا مثال‌هايي است كه نحوة استفاده از آنها را نشان مي‌دهد. همچنين، مؤلفان براي افـزايش قابليت درك مباحث يادشده، جداول و نمودارهاي متعددي ارايه كرده‌اند كه بسياري از آنها بر پاية داده‌هاي بورس اوراق بهادار تهران است. به رغم اينكه بخش عمدة مطالب كتاب نگاشتة مؤلفان اسـت، امـا حجـم اسـتفاده از متون انگليسي مرجع و انعكاس ترجمة آنها در كتـاب به قـدري بـوده اسـت كـه شايسـته دانستيم از عنوان «تأليف و ترجمه» استفاده كنيم. مسؤوليت ميثم رادپور عمدتاً متوجه نگاشتن بخش‌هاي كمّي كتاب بوده است. اوسـت كه مي‌بايد از صحت مطالب كمّي و فرمول‌ها اطمينان يافته باشد. مسؤوليت حسـين عبـده تبريزي بيشتر متوجه صحت مفاهيم، انتخاب معادل‌ها، رواني مطالب، پيوند و توالي مطالـب هر فصل و پيوستگي مباحث فصل‌هاي مختلف و نگارش جمع‌بندي‌ها بوده است. به رغـم اين تقسيم كار، بديهي است كه هر دو مؤلف در قبال صحت آنچه به روي كاغذ آمده، بـه اتفاق مسؤول‌اند. درخواست مؤلفان/مترجمان از خوانندگان نقد كتاب و اراية راهنمـايي بـه آنـان اسـت. عاجزانه تقاضا مي‌كنيم كه اشتباهات كتاب را به ما گوشزد بفرماييـد تـا اگـر بـه چاپ‌هـاي بعدي رسيد آن موارد را با ذكر نام شما اصلاح نماييم. در نهايت از تمام كساني كه ما را در تهية اين كتاب ياري داده‌اند، خصوصاً آقاي علـي رسـولي‌زاده‌اي، مهنـدس احسـان رفيعـي، مهنـدس حامـد لهراسـبي و آقايـان ابوالفضـل داوودآبادي، پدرام جهانگيري و امير اشقاب تشكر مي‌كنيم.

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :